Antikvariska tjänster

HOSARK har stor antikvarisk kompetens och flera av våra medarbetare är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden nivå K enl. KUL 2. Vi åtar oss antikvariska uppdrag och bistår med att ta fram handlingar för olika typer av ansökningar. Vi utför antikvariska utredningar och deltar med antikvarisk medverkan i kulturhistoriska projekt där vi sköter kommunikationen med myndigheter och museer och upprättar slutrapporter över utförda arbeten.

Vår erfarenhet av projektering i värdefulla kulturmiljöer är en viktig tillgång i sakkunnigrollen, där den främsta uppgiften är att uppmärksamma och värna det aktuella byggnadsobjektets bevarandevärden. Varje byggnad är unik och en individuell avvägning görs alltid avseende dess befintliga värden. Målet är att, inom ramen för gällande skyddsföreskrifter och lagstiftning, på bästa sätt tillvarata den enskilda byggnadens förutsättningar.

Bland de uppdrag vi har möjlighet att åta oss kan nämnas:

– Antikvarisk medverkan enligt KML

– Antikvarisk kontroll enligt PBL

– Antikvarisk förundersökning

– Kulturhistorisk inventering

– Konsekvensbeskrivning

– Vårdprogram inklusive vård- och underhållsplaner