Miljö och kvalitet

På HOSARK är långsiktighet en målsättning i allt vårt arbete. Det gäller alltifrån hur vi ser på relationen med våra kunder och samarbetspartners till hur vi arbetar med det byggda, både befintligt och nytt.

Vid projektering styrs miljöarbetet av föreliggande miljöledningssystem, fristående miljömanualer samt den enskilda beställarens eventuella ytterligare krav på miljöarbetet. I de fall där byggherren själv inte uttrycker egna önskemål, eller är medveten om möjligheterna föreslår vi alltid i första hand långsiktigt gröna lösningar och försöker nyansera och argumentera för hållbarhet och hållfasthet som en investering för framtiden, både ur projektspecifikt och samhälleligt perspektiv.

Vid arbete med äldre byggnader finns ett långsiktigt synsätt oftast redan inbyggt i själva uppdragets format: vi återanvänder det befintliga och anpassar det för att fortsätta göra nytta, både nu och i framtiden. På så sätt är restaureringsuppdragen i grunden en hållbar projektform. Potential för förbättringar finns dock alltid och kan inbegripa alltifrån energisparande åtgärder till utbyte av miljöfarliga material och att återanvända eventuellt spillmaterial i nya kontexter.

I vårt företagsinterna arbete har HOSARK arbetat fram miljö- och kvalitetsledningssystem som följer ISO 14001 respektive ISO 9001. Båda syftar till att säkerställa att kundens krav uppfylls, att regler och lagar efterlevs och att arbetsrutinerna fungerar.

Vår ambition är att eftersträva hållbarhet och god kvalitet för att de objekt vi vårdar och utvecklar ska få lång livslängd med så litet negativt avtryck som möjligt.