Rollen som hus- och slottsarkitekt

Statens fastighetsverk utser hus- och slottsarkitekter att under en längre period fungera som byggnadens vårdare ur antikvarisk och arkitektonisk synvinkel. HOSARK har genom åren haft många sådana uppdrag, inte minst på de kungliga slotten, som ägs av SFV men där kungen har dispositionsrätt. Dessa uppdrag innebär en särskild utmaning, eftersom man här är utsedd inte bara av SFV, utan också av hovet genom Ståthållarämbetet.

Som slottsarkitekt är man anlitad som konsult men fungerar samtidigt i någon mån som en projektledare som planerar, formulerar och delegerar projektuppgifter. Uppdragen omfattar alltifrån tidiga skeden och utredningar till installationer samt hantering av material- och ytskiktsproblematik i en antikvariskt och säkerhetsmässigt känslig miljö.

Slottsarkitekten förväntas också driva eller ingå i ett arkitektkontor som vid behov kan åta sig utökade uppdrag, undantagsvis för hovstaternas, men oftast för Statens fastighetsverks räkning. Kontoret sätter då in utökade resurser i den omfattning som situationen kräver.